Правління АТ «Гідросталь» (м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 30 квітня 2015 р. об 11.30 годин за адресою: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 (актовий зал).

Реєстрація учасників з 11.00 г. до 11.15 г.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 26.04.2015

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.

2. Звіт Правління та Наглядової Ради про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2014 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2014 рік.

4. Затвердження річного звіту, звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, річних результатів діяльності товариства.

5. Про розподіл прибутку.

6. Про затвердження значних правочинів.

Для участі в зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонерів - паспорт та завірену належним чином довіреність.

Ознайомитись з документами акціонери можуть звернувшись в юридичний відділ АТ «Гідросталь» (4 пов.) – відповідальна особа Махонькін Ю.В.

Всі питання, щодо порядку денного та ознайомлення з документами за телефоном: (05549) 4-21-97

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь»(тис, грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2014

Попередній 2013

Усього активів

88763

91298

Основні засоби

19615

18640

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

31501

39496

Сумарна дебіторська заборгованість

27374

18948

Грошові кошти та їх еквіваленти

6184

6878

Нерозподілений прибуток

50011

32800

Власний капітал

80405

60301

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

8358

30997

Чистий прибуток (збиток)

22103

3937

Середньорічна кількість акцій (шт.)

399520

399520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

375

395

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Бюлетень. Цінні папери» № 51 від 23.03.2015 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління                               Безобразов Олег Євгенійович

                        25.03.2015