Правління АТ «Гідросталь» (м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 квітня 2016 р. в 11.30 годин за адресою: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 (актовий зал). Реєстрація учасників з 11.00 г. до 11.15 г. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2016 р.

Порядок денний:

1.    Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.

2.    Звіт Правління та Наглядової Ради про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2015 рік.

3.    Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2015 рік.

4.    Затвердження річного звіту, звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, річних результатів діяльності товариства.

5.    Про розподіл прибутку.

6.    Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової Ради , затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

7.    Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.

8.    Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень.

9.    Про затвердження значних правочинів.

Для участі в зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонерів - паспорт та завірену належним чином довіреність.   Всі питання, щодо порядку денного та ознайомлення з документами за телефоном: (05549) 4-21-97 ПРАВЛІННЯ

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2015 р., тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2015

Попередній 2014

Усього активів

101480

88763

Основні засоби

23801

19615

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

17515

31501

Сумарна дебіторська заборгованість

35952

27374

Грошові кошти та їх еквіваленти

12186

6184

Нерозподілений прибуток

63531

50011

Власний капітал

97441

80405

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

4039

8358

Чистий прибуток (збиток)

18401

22103

Середньорічна кількість акцій (шт.)

399520

399520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

314

375