Правління АТ «Гідросталь» (м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2) повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 березня 2017 р. в 11.30 годин  за адресою: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 (актовий зал). Реєстрація учасників з 11.00 г. до 11.15 г. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 13.03.2017 р. на 24.00 г.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.
Проект рішння: обрати голову та секретаря загальних зборів, лічильну комісію

2. Звіт Правління та Наглядової Ради про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2016 рік.

3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2016 рік.

4. Затвердження річного звіту, звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, річних результатів діяльності товариства.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, звіти Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії, річні результати діяльності товариства.

5. Про розподіл прибутку, в тому числі виплату дивідендів, розмір дивідендів та спосіб виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку.

6. Про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової Ради, обрати членів наглядової ради, затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладаються з ними, обрати особу, уповноважену на підписання договорів з членами Наглядової ради.

7. Про затвердження значних правочинів та надання попередньої згоди на укладення значних правочинів протягом року до наступних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити значні правочини та надати попередню згоду на укладення значних правочинів протягом року до наступних загальних зборів акціонерів.

 Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2016 р., тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2016

Попередній

2015

Усього активів

100933

101480

Основні засоби

25219

23801

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

43049

17515

Сумарна дебіторська заборгованість

13594

35952

Грошові кошти та їх еквіваленти

2273

12186

Нерозподілений прибуток

60630

63531

Власний капітал

97432

97441

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання

-

-

Поточні зобов'язання

3501

4039

Чистий прибуток (збиток)

2388

18401

Середньорічна кількість акцій (шт.)

399520

399520

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

282

314

Для участі в зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонерів - паспорт та завірену належним чином довіреність.   Всі питання, щодо порядку денного та ознайомлення з документами за телефоном(05549) 4-21-97 Веб сайт www.ukrgidromeh.com.ua

ПРАВЛІННЯ

Повідомлення про проведення  загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»» № 27 від 09.02.2017 р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління                              Безобразов Олег Євгенійович