Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

АТ «Гідросталь»

Шановний акціонер

Акціонерного товариства «Гідросталь»

(далі «товариство)

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Акціонерне товариство «Гідросталь», Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.. Промислова, 2;
 2. Дата, час и місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 22 лютого 2019 року в 11.30 годин, Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 (актовий зал);
 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: з 11.00 г. до 11.15 г.
 4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
 5.  Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
  1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії. Проект рішення:  Обрати голову та секретаря Загальних зборів, лічильну комісію. Надати повноваження голові  та секретарю Загальних зборів підписати протокол зборів і всі необхідні  додатки до нього, а також узгодити  протокол Загальних зборів з головою правління товариства.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. Проект рішення: затвердити порядок проведення загальних зборів. 
  3. Розгляд звіту наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради.
  4. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту правління.
  5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісіїпро результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік.
  6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік,  звіту наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік,  звіту  правління про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік, річних результатів діяльності товариства за 2018 рік.    Проект рішення: Затвердити  річний звіт товариства за 2018 рік,  звіт наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік,  звіт  правління про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2018 рік, річні результати діяльності товариства за 2018 рік. 
  7. Розподіл прибутку і збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендівта способу виплати дивідендів.  Проект рішення:затвердити розподіл прибутку і збитків товариства.
  8. Прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що  укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.  Проект рішення: припинити повноваження членів Наглядової ради, обрати членів Наглядової  ради, затвердити умови  цивільно-правових договорів,  що  укладатимуться з ними,  обрати особу, яка уповноважується на підписання договорів  з членами Наглядової ради.  
  9. Про затвердження значних правочинів та надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, загальна сума яких складає 25% і більше від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Проект рішення:  

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

5-1)  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денногоwww.ukrgidromeh.com.ua      

6)  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть, звернувшись в Правління шляхом письмового запиту за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.. Промислова, 2 тел. (05549) 4-21-97, кабінет «Юридичний відділ» 4-й поверх Адмінбудівлі, Відповідальна особа Махонькін Ю.В.  

 7) Дані про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закона України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.. Промислова, 2 тел. (05549) 4-21-97, Юридичний відділ. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням товариства згідно з вимогами ст.. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати:    

- Паспорт або документ, який його замінює;

-  Представникам акціонерів та юридичним особам – довіреність, оформлену згідно діючому законодавству України та документ, який посвідчує особу представника. 

Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами відповідно ст.. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2018 р., тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів

67966

104354

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24451

24889

Запаси

17512

23271

Сумарна дебіторська заборгованість

13751

46923

Гроші та їх еквіваленти

2539

5755

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

21587

64226

Власний капітал

61499

101016

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

6467

3338

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(-24940)

3584

Середньорічна кількість акцій (шт.)

399520

399520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

(-62,42491)

8,97076

 Отримати інформацію та довідки можна за телефоном: (05549) 4-21-97

 ПРАВЛІННЯ

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління                              Безобразов Олег Євгенійович