Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

АТ «Гідросталь»

Шановний акціонер

Акціонерного товариства «Гідросталь»

(далі «товариство)

1)  Повне найменування та місцезнаходження товариства: Акціонерне товариство «Гідросталь», Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.. Промислова, 2;

2)  Дата, час и місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:26 березня 2021 року в 11.00 годин, Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 (актовий зал);

3)  Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: з 10.30 г. до 10.45 г.

4)  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.03.2021 р. на 24.00 г.

5)  Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 1. 1.  Обрання голови та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії.
       Проект рішення: Обрати голову та секретаря Загальних зборів, членів лічильної комісії. Надати повноваження голові та      секретарю Загальних зборів підписати протокол зборів і всі необхідні додатки до нього, а також узгодити протокол Загальних      зборів з головою правління товариства.
 2. 2.  Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
       Проект рішення: затвердити порядок проведення загальних зборів.
 3. 3.  Розгляд звіту наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2020 рік та затвердження      заходів за результатами його розгляду.Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради.
 4. 4.  Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2020 рік та затвердження заходів      за результатами його розгляду.Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту правління.
 5. 5.  Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2020      рік.Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності АТ      «Гідросталь» за 2020 рік.
 6. 6.  Затвердження річного звіту товариства за 2020 рік, звіту наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності АТ      «Гідросталь» за 2020 рік, звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2020 рік, річних      результатів діяльності товариства за 2020 рік.Проект рішення: Затвердити річний звіт товариства за 2020 рік, звіт наглядової      ради про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2020 рік, звіт правління про результати фінансово-
       господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2020 рік, річні результати діяльності товариства за 2020 рік.
 7. 7.  Розподіл прибутку і збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендів та способу виплати дивідендів.
       Проект рішення:затвердити розподіл прибутку і збитків товариства.
 8. 8.  Про затвердження значних правочинів та надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися      протягом одного року з дати прийняття такого рішення, загальна сума яких складає 25% і більше від вартості активів за даними      останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.Проект рішення: 1. Затвердити значні правочини, які вчинялись      протягом 2020 року, загальна сума яких становить 25% і більше від вартості активів за даними останньої річної фінансової      звітності акціонерного товариства. 2. Надати голові правління попередню згоду на вчинення значних правочинів: на укладання      договорів, кількість та асортимент яких буде визначений у специфікаціях до них та інших значних правочинів з iншими      суб'єктами господарювання протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення, загальна сума яких становить      25% і більше від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
 9. 9.  Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання членів ревізійної комісії.
       Проект рішення: припинити повноваження членів ревізійної комісії, обрати членів ревізійної комісії.
 10. 10.  Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової      редакції Статуту Товариства. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення      особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.Проект рішення:      внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства.      Визначити голову правління Безобразова О.Е. особою, уповноваженою на підписання Статуту Товариства в новій редакції та      здійснити особисто або через уповноважену ним особу всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в новій      редакції.
 11. 11.  Прийняття рішення про затвердження внутрішніх документів Товариства в новій редакції, а саме Положення про правління.
       Проект рішення: затвердити Положення про правління в новій редакції.

 

5-1)  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного : http://hydrostal.com.ua/uk/

6)  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть, звернувшись в Правління шляхом письмового запиту за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 тел. (05549) 4-21-97, кабінет «Юридичний відділ».

7)  Дані про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.. Промислова, 2 тел. (05549) 4-21-97, Юридичний відділ. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням товариства згідно з вимогами ст.. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

8)  Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати: - Паспорт або документ, який його замінює; - Представникам акціонерів та юридичним особам – довіреність, оформлену згідно діючому законодавству України та документ, який посвідчує особу представника. Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами відповідно ст.. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2020 р., тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2020

Попередній

2019

Усього активів

35809

55901

Основні засоби (за залишковою вартістю)

22767

23814

Запаси

9757

14433

Сумарна дебіторська заборгованість

1028

13170

Гроші та їх еквіваленти

874

924

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4345

11810

Власний капітал

33927

51722

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1882

4179

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(-17795)

(-9774)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

399520

399520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

(-44,54095)

(-24,46436)


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): Загальна кількість акцій – 399520 шт.Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб 15.02.2021 – 305134шт.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах- Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати: - Паспорт або документ, який його замінює; - Паспорт або документ, який його замінює; - Представникам акціонерів та юридичним особам – довіреність, оформлену згідно діючому законодавству України та документ, який посвідчує особу представника. Отримати інформацію та довідки можна за телефоном: (05549) 4-21-97

НАГЛЯДОВА РАДА