Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

АТ «Гідросталь»

 

Шановний акціонер

Акціонерного товариства «Гідросталь»

(далі «товариство)

 

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Акціонерне товариство «Гідросталь», Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул.. Промислова, 2;
 2. Дата, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 25  березня 2022 року о 11.00  годині, Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 (зал засідань);
 3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах: з 10.30 г. до 10.50 г.
 4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22.03.2022 р. на 24.00 г.
 5.  Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
  1.  Обрання голови та секретаря Загальних зборів, лічильної комісії.
  2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
  3. Розгляд звіту наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
  4. Розгляд звіту правління про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту правління.
  5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2021 рік.
  6. Затвердження річного звіту товариства за 2021 рік, звіту наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2021 рік, звіту  правління про результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2021 рік, річних результатів діяльності товариства за 2021 рік.
  7. Розподіл прибутку і збитків товариства. Затвердження розміру річних дивідендівта способу виплати дивідендів. 
  8. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом одного року з дати прийняття такого рішення, загальна сума яких складає 25% і більше від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Проект рішення:  Обрати голову та секретаря Загальних зборів, лічильну комісію. Надати повноваження голові  та секретарю Загальних зборів підписати протокол зборів і всі необхідні  додатки до нього, а також узгодити  протокол Загальних зборів з головою правління товариства.

Проект рішення: затвердити порядок проведення загальних зборів. 

Проект рішення: Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісіїпро результати фінансово-господарської діяльності  АТ «Гідросталь» за 2021 рік.

Проект рішення: Затвердити  річний звіт товариства за 2021 рік,  звіт наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2021 рік,звіт  правління про результати фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2021 рік, річні результати діяльності товариства за 2021 рік. 

Проект рішення:затвердити розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення: Надати голові правління попередню згоду на вчинення значних  правочинів: на укладання договорів, кількість та асортимент яких буде визначений у специфікаціях до них та інших значних правочинів з iншими суб'єктами господарювання протягом не більш, як одного року з дати прийняття такого рішення,  загальна сума яких становить 25% і більше від вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради та обрання Членів Наглядової ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання уповноваженої особи для укладання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради. Проект рішення: припинити повноваження Членів Наглядової ради, обрати Членів Наглядової ради, затвердити умови цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради, обрати уповноважену особу для укладання договорів з Членами Наглядової ради.

 

5-1)  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://hydrostal.com.ua/uk/        

6)  Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть, звернувшись в Правління шляхом письмового запиту за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 тел. (05549) 4-21-97, 050-434-74-98, «Юридичний відділ».

 7) Дані про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:права, надані акціонерам згідно вимог статей 36 і 38 Закона України «Про акціонерні товариства» можуть бути використані за місцезнаходженням Товариства: Україна, Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Промислова, 2 тел. (05549) 4-21-97, 050-434-74-98, Юридичний відділ. Строк використання таких прав: від дати відправлення повідомлення про загальні збори до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів вносяться в письмовій формі за місцезнаходженням товариства згідно з вимогами ст.. 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства з собою необхідно мати:    

- Паспорт або документ, який його замінює;

-  Представникам акціонерів та юридичним особам – довіреність, оформлену згідно діючому законодавству України та документ, який посвідчує особу представника.  Участь у голосуванні на загальних зборах здійснюється акціонерами відповідно ст.. 39, ст.ст. 42-43 Закону України «Про акціонерні товариства».

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Гідросталь» за 2021 р., тис. грн.

Найменування показника

Період

Звітний

2021

Попередній

2020

Усього активів

27447

35809

Основні засоби (за залишковою вартістю)

22598

22767

Запаси

2899

9757

Сумарна дебіторська заборгованість

1763

1028

Гроші та їх еквіваленти

29

874

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

7370

4345

Власний капітал

22116

33927

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4233

1882

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(-11786)

(-17795)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

399520

399520

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

(-29,4991)

(-44,54095)

Інформація про загальну кількість акцій та акцій для голосування станом на дату складання переліку осіб, яким направляється повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальна кількість окремо  і по кожному типу акцій у випадку, якщо статутний капітал товариства представлений двома та більше типами акцій):

Загальна кількість акцій - 399520 шт.

Загальна кількість акцій з правом голосу станом на дату складання переліку осіб 18.02.2022 -    _____

Перелік документів, які повинен надати акціонер (представник акціонера) та мати при собі  для прийняття участі в загальних зборах :

- Паспорт чи документ який його замінює;

- Представникам акціонерів та юридичним особам - довіреність, оформлену належним чином до діючого законодавства України та документ, що засвідчує особу представника.

Отримати інформацію та довідки можна за телефоном: (05549) 4-21-97, 050-434-74-98

Наглядова рада